(28 Tháng Tư, 2016 - 1:39 sáng)

Tư Vấn Thiết Kế Công Trình

Thông tÆ° này hÆ°á»›ng dẫn má»™t số ná»™i dung của các hợp đồng tÆ° vấn xây dá»±ng gồm: tÆ° vấn khảo sát xây dá»±ng, tÆ° vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tÆ° xây dá»±ng, tÆ° vấn thiết kế xây dá»±ng công trình, tÆ° vấn giám sát thi công xây dá»±ng công trình (sau đây gọi chung là tÆ° vấn xây dá»±ng) thuá»™c các dá»± án đầu tÆ° xây dá»±ng (bao gồm cả hợp đồng xây dá»±ng giữa nhà đầu tÆ° thá»±c hiện dá»± án đối tác công tÆ° PPP vá»›i nhà thầu thá»±c hiện các gói thầu của dá»± án) nhÆ°: Dá»± án đầu tÆ° xây dá»±ng của cÆ¡ quan nhà nÆ°á»›c, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã há»™i, tổ chức chính trị xã há»™i – nghề nghiệp, tổ chức xã há»™i – nghề nghiệp, tổ chức xã há»™i, Ä‘Æ¡n vị thuá»™c lá»±c lượng vÅ© trang nhân dân, Ä‘Æ¡n vị sá»± nghiệp công lập; Dá»± án đầu tÆ° xây dá»±ng của doanh nghiệp nhà nÆ°á»›c, doanh nghiệp có vốn nhà nÆ°á»›c từ 30% trở lên; Dá»± án đầu tÆ° xây dá»±ng không thuá»™c quy định trên có sá»­ dụng vốn nhà nÆ°á»›c, vốn của doanh nghiệp nhà nÆ°á»›c từ 30% trở lên hoặc dÆ°á»›i 30% nhÆ°ng trên 500 tá»· đồng trong tổng mức đầu tÆ° của dá»± án.

Đối với hợp đồng tư vấn xây dựng thuộc các dự án sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), nếu điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có những quy định khác với quy định của Thông tư này thì thực hiện theo các quy định của điều ước quốc tế đó.

Quay lại trang tin

Tin liên quan

  • TÆ° Vấn Xây Dá»±ng (28 Tháng Tư, 2016 - 1:41 sáng)

    Thông tÆ° này hÆ°á»›ng dẫn má»™t số ná»™i dung của các hợp đồng tÆ° vấn xây dá»±ng gồm: tÆ° vấn khảo sát xây dá»±ng, tÆ° vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tÆ° xây dá»±ng, tÆ° vấn thiết kế xây dá»±ng công trình, tÆ° vấn giám sát thi công xây dá»±ng công trình […]

  • tÆ° vấn thiết kế (28 Tháng Tư, 2016 - 1:40 sáng)

    Chúng tôi, với đội ngũ Kiến trúc sư nhiều kinh nghiệm sáng tạo và nhiệt huyết, sẵn sàng hỗ trợ quý khách. Vui lòng liên hệ với chúng tôi

  • TÆ° Vấn Đầu TÆ° Xây Dá»±ng (28 Tháng Tư, 2016 - 1:39 sáng)

    Thông tÆ° này hÆ°á»›ng dẫn má»™t số ná»™i dung của các hợp đồng tÆ° vấn xây dá»±ng gồm: tÆ° vấn khảo sát xây dá»±ng, tÆ° vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tÆ° xây dá»±ng, tÆ° vấn thiết kế xây dá»±ng công trình, tÆ° vấn giám sát thi công xây dá»±ng công trình […]